Musikgesellschaft Schnottwil

O-Ton

Posted on 10 5 2015 |

E mega härzliche Dank fär das wunderbar Müetertags-Konzärt, ha e paar emotional uberwältigti Freudutränä gwischt.

Äs güets Wyterschaffu wünscht eiw

Julia Obrecht-Lötscher